1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://celestialbuddies.eu i jest integralną częścią umowy sprzedaży pomiędzy klientem a firmą J.Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARKO Spółka Jawna. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zarejestrowaną pod numerem NIP: 647-051-22-32.

Definicje W regulaminie następujące pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca produkty za pośrednictwem Sklepu;

Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży na potrzeby Sklepu;

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://celestialbuddies.eu, umożliwiający zawieranie umów sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami a Firmą;

Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Firmą, dotycząca sprzedaży Produktu;

2. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient ma prawo do dokonywania zakupów w Sklepie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami i dostępnością Produktów;
 2. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych, w szczególności swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu dostawy;
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta;
 4. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
 5. Reklamacje dotyczące Produktów można zgłaszać zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta.

3. Wysyłka i dostawa

Firma zobowiązuje się do dostarczenia Produktu na adres wskazany przez Klienta w terminie wskazanym na stronie Sklepu;

 • Koszty wysyłki ponosi Klient, zgodnie z aktualnymi stawkami wskazanymi na stronie Sklepu;
 • Firma zobowiązuje się do zabezpieczenia Produktu w sposób zapewniający jego bezpieczny transport;
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu w trakcie dostawy, Klient ma prawo odmówić jego przyjęcia i zgłosić reklamację.

4. Płatności

 1. Klient może dokonać płatności za Produkt za pomocą dostępnych na stronie Sklepu metod płatności, w tym przelewu bankowego oraz płatności online;
 2. W przypadku dokonania płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie wskazanym na fakturze;
 3. W przypadku braku możliwości realizacji płatności, Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, a tym samym zwrotu pieniędzy za zamówienie.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę w celu realizacji Umowy sprzedaży i wysyłki Produktu;
 2. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych;
 3. Klient ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu i ma charakter wiążący dla Klienta;
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na stronie Sklepu;
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta;
 4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu będzie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, takie postanowienie zostanie uznane za nieobowiązujące i zastąpione postanowieniem o najbliższym znaczeniu, zgodnym z przepisami prawa. Wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy;
 5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Firmą a Klientem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w Polsce, właściwe dla siedziby Firmy

7. Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu;
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Firmy bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@temp.studiowizjo.pl/celestialbuddies.pl;
 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Firma zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wady bądź wymiany Produktu na nowy;
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Firmą a Klientem. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży.

Z poważaniem,
celestialbuddies.pl

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.